Όρους και συμφωνίες χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ WWW.POUDOULEVEIS.GR

Τελευταία ενημέρωση: 25.05.2018

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους Όρους και συμφωνίες πρόσβασης και χρήσης. Αν δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστόχωρό μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστόχωρο, θα θεωρήσουμε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει αυτούς τους Όρους Χρήσης και την επίδρασή τους σε σας.

Ο Ιστόχωρος βρίσκεται σε συνεχή προσαρμογή, και η Εταιρεία (όπως ορίζεται παρακάτω) προσπαθεί να υλοποιήσει συνεχώς νέες λειτουργίες αυτού. Κατά συνέπεια, οι Όροι αυτοί δύναται να επηρεαστούν από τις αλλαγές αυτές. Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή στον Ιστόχωρο και τους παρόντες Όρους με ανάρτηση στον Ιστόχωρό μας, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, εκτός αν οι αλλαγές είναι ουσιώδεις, στην οποία περίπτωση θα σας πληροφορήσουμε χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δώσατε όταν δημιουργήσατε λογαριασμό στον Ιστόχωρο. Παρακαλούμε να διαβάζετε τακτικά τους Όρους για να είστε ενήμεροι με την πιο πρόσφατη έκδοσή τους.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

1.1 Οι όροι και οι συμφωνίες πρόσβασης και χρήσης («΄Οροι») του ιστόχωρου www.poudouleveis.gr («Ιστόχωρος») αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του Ιστόχωρου, ο οποίος γίνεται υποχρεωτικός για κάθε χρήστη, ανεξάρτητα αν δημιουργήσουν λογαριασμό στον Ιστόχωρο.

1.2 Στο παρόν έγγραφο, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις σημασίες που περιγράφονται παρακάτω:

- «Εταιρεία» ή «εμείς» σημαίνει UNDELUCRAM S.R.L., με εταιρική έδρα στο Βουκουρέστι, Str. Arh. Grigore Cerchez nr. 6, τομέα 1, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με αριθ. J40/3977/2017, ΑΦΜ 37266398, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η Εταιρεία λειτουργεί αποκλειστικά τον Ιστόχωρο.
- «Χρήστης» ή «Εσείς» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί τον Ιστόχωρο με το άνοιγμα λογαριασμού χρήστη ή με την προσαρμογή υφιστάμενου προφίλ Εργοδότη,
- «Επισκέπτης» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον Ιστόχωρο ή σε ενότητες αυτού χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμός σε αυτόν,
- «Εργοδότης» σημαίνει οποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα των οποίων το προφίλ είναι διαθέσιμο στον Ιστόχωρο, ανεξάρτητα αν προσαρμόστηκε από Χρήστη ή όχι

1.3 Μέσω του Ιστόχωρου, σκοπεύουμε:

- να προσφέρουμε πληροφορίες για το περιβάλλον εργασίας στην Ελλάδα, πληροφορίες που προσφέρονται από άτομα που έχουν ή είχαν επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις με εργοδότες από την Ελλάδα των οποίων τα δημόσια προφίλ είναι διαθέσιμα στον Ιστόχωρο,
- να προσφέρουμε πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος από διάφορους τομείς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, όπως: ανθρώπινο δυναμικό, αγορά θέσεων εργασίας, μισθοδοσία κλπ., πληροφορίες που να είναι δομημένες τόσο ως άρθρα (είτε δημιουργημένα εσωτερικά ή από άλλους δημόσιους ιστόχωρους) όσο και ως συζητήσεις τύπου φόρουμ,
- να δίνουμε τη δυνατότητα στους Εργοδότες να προσαρμόσουν τα δημόσια προφίλ που είναι διαθέσιμα στη σελίδα τους στον Ιστόχωρο με τη δημοσίευση αγγελιών για θέσεις εργασίας ή internships που διαθέτουν, με ανέβασμα παρουσίασης του Εργοδότη, συγκέντρωση των αξιολογήσεων των Χρηστών στον Ιστόχωρο για τον Εργοδότη αυτό, συγκέντρωση πληροφοριών για μισθούς και οφέλη που παρέχει ο Εργοδότης,
- να δίνουμε τη δυνατότητα στους Χρήστες να προσθέτουν βιογραφικά σημειώματα στον Ιστόχωρο, να αξιολογούν την εμπειρία που είχαν κατά την αλληλεπίδραση με κάποιους Εργοδότες, να ανεβαίνουν πληροφορίες για τους μισθούς και τα οφέλη που προσφέρει κάποιος Εργοδότης,

1.4 Οι Όροι αυτοί υπόκεινται στους νόμους της Ρουμανίας. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τη χρήση του Ιστόχωρου θα επιλυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια ή τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

2.1 Ο Ιστόχωρος περιέχει πολλούς πόρους διαδικτυακής πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν εργαλεία επικοινωνίας, άρθρα, ειδήσεις, φόρουμ και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  Ο Ιστόχωρος απευθύνεται τόσο στους Επισκέπτες και Χρήστες όσο και στους Εργοδότες.

2.2 Ο Ιστόχωρος είναι δομημένος σε μερικές ενότητες, ως ακολούθως:

Ενότητες που είναι προσβάσιμες στους Επισκέπτες / Χρήστες / Εργοδότες

α) Ενότητα φιλοξενίας πληροφοριών για τους Εργοδότες, που διαρθρώνεται βάσει των πληροφοριών που προσφέρουν οι Χρήστες που είχαν άμεση επαγγελματική αλληλεπίδραση με τους Έλληνες εργοδότες. Η ενότητα αυτή περιέχει για κάθε Εργοδότη που αναφέρεται στον ιστόχωρο υπο-ενότητες για Θέσεις Εργασίας, Παρουσίαση, Internship, Ειδήσεις, Μισθοί, Συνεντεύξεις, Οφέλη και Φόρουμ.

β) Η ενότητα Οδηγός Μισθοδοσίας συγκεντρώνει άρθρα για την αγορά των μισθών της Ελλάδας. Τα άρθρα δημιουργούνται από την Εταιρεία ή λαμβάνονται από άλλους δημόσιους ιστόχωρους. Επίσης η ενότητα παρουσιάζει και μια συγκριτική ανάλυση των μισθών που είναι διαθέσιμοι στον Ιστόχωρο, με ανάλυση κατά τομέα, μέσο μισθό και γραφικά με μισθούς κάποιων ημερολογιακών μηνών.

γ) Η ενότητα Υποδείγματα Βιογραφικών Σημειωμάτων, που είναι αφιερωμένη στη συγκέντρωση διαφόρων υποδειγμάτων βιογραφικών σημειωμάτων που η Χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν βιογραφικό σημείωμα που να χρησιμοποιούν στον Ιστόχωρο.

δ) Η ενότητα Ειδήσεις, που συγκεντρώνει τα νεότερα άρθρα και ειδήσεις από διάφορους τομείς όπως: ανθρώπινο δυναμικό, αγορά θέσεων εργασίας, μισθοδοσία κλπ.

ε) Η ενότητα Υπολογιστής περιέχει μια εφαρμογή που προορίζεται για προσομοιώσεις/εκτιμήσεις του επιπέδου των μισθών.

στ) Η ενότητα Τοπ Εταιρειών περιέχει τοπς που βασίζονται σε διάφορα κριτήρια: την γενική αξιολόγηση, τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, αποζημιώσεις και οφέλη, ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής, διοίκηση, τομέα, εταιρική κουλτούρα και αξίες.

ζ) Η ενότητα Θέσεις Εργασίας, όπου μπορούν να εμφανιστούν και να φιλτραριστούν κατά διάφορα κριτήρια οι αγγελίες πρόσληψης που δημοσιεύουν οι Εργοδότες.

η) Η ενότητα Πρόσθεσε συνεισφορά, όπου οι Χρήστες μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες για την εμπειρία τους στην αλληλεπίδραση με κάποιον Εργοδότη

Ενότητες που είναι προσβάσιμες μόνο στους Εργοδότες

α)    Η ενότητα Poudouleveis Εργοδότη, μέσω της οποίας ένας Χρήστης, βάσει της εξουσιοδότησης εκπροσώπησης Εργοδότη, μετά τη δημιουργία λογαριασμού στον Ιστόχωρο, μπορεί να διαχειριστεί και να προσαρμόσει το προφίλ του Εργοδότη αυτού στον Ιστόχωρο, και μπορεί επίσης να αλληλεπιδρά με άλλους Χρήστες δημόσια, στο όνομα του Εργοδότη. Η ενότητα αυτή περιέχει περισσότερε υπο-ενότητες, από τις οποίες ένα αντιπροσωπευτικό μέρος παρουσιάζεται παρακάτω,

β)    Η Υπο-ενότητα Φωτογραφίες, μέσω της οποίας ο Χρήστης με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Εργοδότη μπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες που είναι αντιπροσωπευτικές για τον Εργοδότη. Με το ανέβασμα, ο Χρήστης και ο Εργοδότης που εκπροσωπεί ο Χρήστης αναλαμβάνουν αποκλειστική ευθύνη για τις νομικές συνέπειες που τυχόν προκύψουν από το ανέβασμα των φωτογραφιών αυτών σε σχέση με άλλα πρόσωπα,

γ)    Η Υπο-ενότητα Αγγελίες, μέσω της οποίας ο Χρήστης με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Εργοδότη μπορεί να εμφανίσει (1) τον κατάλογο όλων των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που ανεβάστηκαν στον Ιστόχωρο από τον Εργοδότη που εκπροσωπεί και (2) ειδικές στατιστικές για την αλληλεπίδραση των Χρηστών / Επισκεπτών με κάθε αγγελία που ανέβασε ο Εργοδότης,

δ)    Η Υπο-ενότητα Εισαγωγή αγγελιών API, μέσω της οποίας ο Χρήστης με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Εργοδότη μπορεί να παρέχει στην Εταιρεία σύνδεσμο σε προϊόν τύπου Application Programming Interface, μαζί με οδηγίες χρήσης αυτού, που να επιτρέπει στην Εταιρεία να εμφανίζει αγγελίες για θέσεις εργασίας του Εργοδότη αυτού με ερώτημα στο σύνδεσμο που ανέφερε ο Χρήστης με εξουσίες εκπροσώπησης του Εργοδότη. Με τη χρήση της επιλογής αυτής, ο Χρήστης με εξουσίες εκπροσώπησης του Εργοδότη ή και ο Εργοδότης ευθύνονται αποκλειστικά για τις οδηγίες και τους συνδέσμους που παρέχουν, και για την κατάλληλη λειτουργία του συνδέσμου και την σαφήνεια και πληρότητα των οδηγιών,

ε)    Η Υπο-ενότητα Εταιρική Ανάλυση, μέσω της οποίας ο Χρήστης με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Εργοδότη μπορεί να διαρθρώσει και να μελετά πληροφορίες για τη δραστηριότητα στον Ιστόχωρο και τις αλληλεπιδράσεις που είχαν στον Ιστόχωρο οι χρήστες με τους Εργοδότες που θεωρούνται ανταγωνιστές του Εργοδότη που εκπροσωπεί ο Χρήστης,

2.3 Το περιεχόμενο που φιλοξενείται στον Ιστόχωρο προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως: άρθρα και ειδήσεις που δημιουργεί η Εταιρεία, άρθρα και ειδήσεις που αναλαμβάνονται από άλλους ιστόχωρους, πληροφορίες που προσφέρουν οι Χρήστες, πληροφορίες που ανεβάζουν στον Ιστόχωρο οι Εργοδότες.

2.4 Το περιεχόμενο που φιλοξενείται στον Ιστόχωρο προσφέρεται χωρίς χρέωση πρόσβασης σε οποιονδήποτε Επισκέπτη ή και Χρήστη. Πάντως, κάποια είδη περιεχόμενου είναι προσβάσιμα μόνο στους Χρήστες.

2.5 Επίσης, κάποιες ενότητες του Ιστόχωρου είναι προσβάσιμες μετά από πληρωμές που αποτελούν αξία υπηρεσιών που η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει για τους Εργοδότες μέσω του Ιστόχωρου, Κατά συνέπεια, υπάρχουν δύο είδη πακέτων που είναι διαθέσιμα στους Εργοδότες: Basic (δωρεάν) και Corporate (με πληρωμή). Το καθένα από αυτά περιλαμβάνει κάποιες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται εδώ: https://www.poudouleveis.gr/εργοδότες.

2.6 Με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε θα περιορίζει το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση με τη διαγραφή μηνυμάτων των Χρηστών με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά από τους Εργοδότες και δε θα περιλαμβάνει τέτοια υπηρεσία ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχει στους Εργοδότες.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Ασφάλεια Χρηστών / Επισκεπτών

3.1 Για την πρόσβαση σε κάποιες ενότητες ή λειτουργίες του Ιστόχωρου απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη.

3.2 Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στον Ιστόχωρο, παρέχοντας ένα όνομα χρήστη, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό σύνδεσης ή να εγγραφείτε στον Ιστόχωρό μας μέσω ιστόχωρου κοινωνικής δικτύωσης.   

3.3 Αφού στείλετε τη φόρμα εγγραφής, θα σας στείλουμε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δώσατε, για την επιβεβαίωση της εγγραφής. Η πρόσβαση στο μήνυμα αυτό είναι απαραίτητη για την επικύρωση του λογαριασμού Χρήστη.

3.4 Ο λογαριασμός του κάθε Χρήστη εξασφαλίζεται με κωδικό σύνδεσης που επιλέγει αυτό το πρόσωπο. Έχετε την ευθύνη για τη διατήρηση του απόρρητου του κωδικού σύνδεσης σας και της ασφάλειας του λογαριασμού σας. Κατά συνέπεια, ευθύνεστε αποκλειστικά για κάθε δραστηριότητα που γίνεται στο λογαριασμό σας. Αν έχετε υποψίες για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή χρησιμοποιώντας το κουμπί Ανατροφοδότηση που υπάρχει σε κάθε σελίδα του Ιστόχωρου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδεθήκατε από το λογαριασμό σας κάθε φορά που τελειώνετε την επίσκεψη και χρήση του Ιστόχωρου.

3.5 Κάθε Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο έναν λογαριασμό. Προσπαθούμε να βεβαιωθούμε γι΄ αυτό ζητώντας σας να συμπληρώσετε ηλεκτρονική διεύθυνση όταν εγγραφείτε με λογαριασμό στον Ιστόχωρο. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού άλλου Χρήστη ή πρόσβαση άλλων προσώπων στο λογαριασμό Χρήστη. Κάθε Χρήστης υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικά το όνομα χρήστη, τον κωδικό σύνδεσης και κάθε άλλη πληροφορία πρόσβασης στο λογαριασμό. Δεν ευθυνόμαστε για τη χρήση, αποκάλυψη ή απώλεια αυτών των στοιχείων που προκύπτει από τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής από τους Χρήστες.

3.6 Οι Χρήστες έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα ακόλουθα κατά την εγγραφή και τη χρήση:

ι) να έχουν τουλάχιστον τη νόμιμη ηλικία πρόσληψης (16 ετών). Ο Ιστόχωρος δεν προορίζεται για φυσικά πρόσωπα κάτω από την ηλικία αυτή, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη νόμιμη αδυναμία τους να είναι εργαζόμενοι πριν την ηλικία αυτή.

ιι) να παρέχουν πραγματικά και ενήμερα στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό τους σημείωμα. Αν δεν υπάρχουν πραγματικές και ενήμερες πληροφορίες, είναι δυνατόν η εμπειρία χρήσης του Ιστόχωρου να είναι υποβέλτιστη.

3.7 Κατά τη χρήση του Ιστόχωρου, κάποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στους Χρήστες / Επισκέπτες υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία. Κάθε πληροφορία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμη στην Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι διαθέσιμη εδώ

3.8 Στους Επισκέπτες εγγυόμαστε ότι ο Ιστόχωρος δεν περιέχει λογισμικό ή μέρος αυτού που θα μπορούσε να επηρεάσει την επίδοση και λειτουργία της συσκευής που χρησιμοποιούν τον Ιστόχωρο

Ασφάλεια Εργοδοτών

3.9 Η Εταιρεία καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι Χρήστες που λειτουργούν προφίλ Εργοδοτών είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν τους Εργοδότες αυτούς βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ των Εργοδοτών και των Χρηστών που θέλουν να ενεργοποιήσουν προφίλ Εργοδοτών.

3.10 Στο βαθμό που η Εταιρεία θα λάβει έγγραφα αιτήματα, συνοδευόμενα από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, εκ μέρους των Εργοδοτών, στα οποία αυτοί αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί τους στον Ιστόχωρο ενεργοποιήθηκαν από Χρήστες που δεν έχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τον Εργοδότη, η Εταιρεία θα συνεργαστεί με τον Εργοδότη για να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό κάποιος Χρήστης χρησιμοποιεί χωρίς δικαίωμα το λογαριασμό Εργοδότη στον Ιστόχωρο. Όμως η Εταιρεία δε θα απενεργοποιήσει το λογαριασμό Εργοδότη που ενεργοποίηση μη εξουσιοδοτημένος Χρήστης σε μια απλή έγγραφη αίτηση ενός Εργοδότη που δεν υποστηρίζεται.

3.11 Ο Χρήστης που διαχειρίζεται το λογαριασμό Εργοδότη ευθύνεται για τις υποβολές και ενέργειες που έκανε ο Εργοδότης αυτός στον Ιστόχωρο. Αν δεν υπάρχει δικαιολογημένη έγγραφη αίτηση εκ μέρους του Εργοδότη, η Εταιρεία δε θα επέμβει στις ενέργειες που εκτελεί ένας Εργοδότης στον Ιστόχωρο.

3.12 Ο λογαριασμός Εργοδότη αναπτύχθηκε έτσι ώστε μόνο ένα πρόσωπο να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό την ίδια στιγμή. Ο Εργοδότης μπορεί να ορίσει περισσότερα πρόσωπα με τα οποία έχει συμβατικές σχέσεις που τους επιτρέπουν να εκπροσωπούν τον Εργοδότη στον Ιστόχωρο για να λειτουργήσουν το λογαριασμό Εργοδότη με εναλλακτικό τρόπο. Ο Εργοδότης θα ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την ασφάλεια του λογαριασμού του στον Ιστόχωρο.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

4.1 Σας δίνουμε τη δυνατότητα να μοιραστείτε στον Ιστόχωρο τις εντυπώσεις και εμπειρίες σας σχετικά με το χρόνο που περάσατε ή περνάτε ως εργαζόμενος ή συνεργάτης ενός Εργοδότη, στην ενότητα συλλογής πληροφοριών για τους Εργοδότες.

4.2 Η ευθύνη για την ακρίβεια και πραγματικότητα των πληροφοριών, δεδομένων και μηνυμάτων που παρέχετε σας ανήκει αποκλειστικά. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη να διερευνήσουμε την αλήθεια των δηλώσεων, να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε την ακρίβεια, πληρότητα ή συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία των σχολίων σας και του περιεχόμενου που δημοσιεύετε.

4.3 Τη στιγμή που υποβάλλετε σχόλιο για δημοσίευση, ευθύνεστε πλήρως για κάθε σχόλιο που:

α) παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο σε ισχύ στην Ελλάδα (όπως για παράδειγμα οι κανόνες που αφορούν τη συκοφαντία ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αξιοπρέπεια και προσωπική εικόνα), ή σύμβαση που τυχόν υπογράψατε με τον Εργοδότη για τον οποίο δημοσιεύσατε το σχόλιο (όπως για παράδειγμα πνευματικά δικαιώματα ή συμβατικό όρο εμπιστευτικότητας),

β) είναι άσεμνο, προσβλητικό, συκοφαντικό, απειλητικό, βίαιο, καταχρηστικό, περιέχει μίσος, παρενοχλεί ή διακρίνει βάσει σε οποιοδήποτε κριτήριο, είναι πορνογραφικό ή ιερόσυλο ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα ή παραβίαση νόμου. Απαγορεύεται κάθε προσωπική επίθεση. Αντιμετωπίζετε τους άλλους Χρήστες με σεβασμό και διατηρείτε τις συζητήσεις σε λογικά όρια. Η Εταιρεία επιφυλάσσετε το δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλια που άλλοι χρήστες καταγγέλλουν ότι παραβαίνουν στην παράγραφο αυτή ή τα οποία παραβαίνουν εμφανώς στην παράγραφο αυτή.

γ) έχει χαρακτήρα «spam» ή αποτελεί κάθε άλλη μορφή ανεπιθύμητης διαφήμισης, προωθητικά υλικά ή εμπορικά μηνύματα, εκτός από τους χώρους όπου επιτρέπονται ρητά. Η Εταιρεία επιφυλάσσετε το δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλια που άλλοι χρήστες καταγγέλλουν ότι παραβαίνουν στην παράγραφο αυτή ή τα οποία παραβαίνουν εμφανώς στην παράγραφο αυτή.

4.4 Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε σωστά την Ελληνική γλώσσα (χρησιμοποιείτε ολόκληρες λέξεις, το κόμμα την τελεία και άλλα). Επίσης παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε γλώσσα τύπου «chat». Ελέγξτε το κείμενο πριν το ποστάρετε. Έτσι θα βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολο να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τους άλλους χρήστες του ιστόχωρου.

4.5 Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά αποσπάσματα από τα προηγούμενα σχόλια, παραθέτετε μόνο τα σημαντικά μέρη έτσι ώστε τα σχόλια να διαβάζονται εύκολα. Παρακαλούμε να αναφέρετε το όνομα, ή το όνομα χρήστη του δημιουργού του σχολίου που παραθέτετε. Απαγορεύεται η παρουσίαση απλών αποσπασμάτων χωρίς προσωπική συμβολή ή χωρίς να αναφέρεται η πηγή. Τέτοια μηνύματα θα διαγραφούν. Απαγορεύεται η χρήση για όνομα χρήστη του ονόματος Εργοδότη, μάρκας ή προσωπικής ιστοσελίδας.

4.6 Οι συνεισφορές που εγκρίνονται και δημοσιεύονται στον Ιστόχωρο (σχόλια, αξιολογήσεις, πληροφορίες για τους μισθούς, πληροφορίες για τη διαδικασία συνεντεύξεων και τα πακέτα οφελών κλπ.) μπορούν να επεξεργαστούν ή διαγραφούν από το δημιουργό μέσα σε 48 ώρες από τη δημοσίευση. Έχοντας υπόψη ότι κάθε συνεισφορά είναι μια προσωπική και υποκειμενική αντίληψη του κάθε Χρήστη, αυτές μπορούν να αλλάξουν, και γι΄ αυτό δίνουμε ένα 48ώρο σε κάθε Χρήστη για να αναθεωρήσει τη συμπεριφορά του. Μετά από αυτό το 48ώρο, οι συνεισφορές δεν αλλάζουν πλέον για να διατηρηθεί μια συνέχεια των συζητήσεων. Αν οι Χρήστες θέλουν να αξιολογήσουν Εργοδότες που έχουν ήδη αξιολογήσει στο παρόν, μπορούν να το κάνουν μετά από τουλάχιστον έξι μήνες από την προηγούμενη αξιολόγηση.

4.7 Αφού δημοσιευτεί ένα σχόλιο, μας δίνετε μια μη αποκλειστική, δωρεάν και απεριόριστη στο χρόνο άδεια για την επικράτεια της Ελλάδας για την αναπαραγωγή, μετάδοση και διάδοση αυτού για την λειτουργία και προώθηση του Ιστόχωρου.

4.8 Κάθε παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων θα τιμωρείται με τη διαγραφή των σχολίων σας ή και τον περιορισμό της πρόσβασής σας στον Ιστόχωρο.  Αυτό το δικαίωμα που επιφυλασσόμαστε δε θα πρέπει να ερμηνευτεί ως έγκριση εκ μέρους μας ή ευθύνη για τα σχόλιά σας ή το περιεχόμενο που ανεβάζετε στον Ιστόχωρο, ανεξάρτητα αν ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα ή όχι.

4.9 Έχετε την υποχρέωση να μας αποζημιώσετε για κάθε άμεση ή έμμεση ζημιά που τυχόν προκύψει κατόπιν της δημοσίευσης περιεχόμενου, σχολίων ή υλικών που ποστάρατε ή στείλατε στον Ιστόχωρό μας που δεν αρνήθηκαν για δημοσίευση και δε διαγράφηκαν μετά τη δημοσίευση (επειδή δεν ήταν εμφανώς παράνομα ή ζημιογόνα για μας).

4.10 Απαγορεύεται:

(ι) να αναπαράγετε, διανέμετε ή αξιοποιήσετε τον Ιστόχωρο, συμπεριλαμβανομένου του κάθε μέρους του περιεχόμενού του σε οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας,

(ιι) να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε πληροφορίες για μια επιχείρηση, και

(ιιι) να χρησιμοποιείτε εργαλεία εξαγωγής δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

4.11 Δεν έχετε το δικαίωμα να εισάγετε ιούς ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβή υλικά, να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστόχωρό μας ή να επιτεθείτε στον Ιστόχωρο. Κάθε τέτοια κατάχρηση, η οποία μπορεί να αποτελέσει έγκλημα, θα αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

5.1 Ο Ιστόχωρος προορίζεται να είναι ένα σημείο αναφοράς και πληροφόρησης για αυτούς που αναζητούν θέση εργασίας, για αυτούς που ενδιαφέρονται για την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον εργασίας στις Ελληνικές εταιρείες, καθώς και για τις εταιρείες για τη βελτίωση της σχέσης τους με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς εργαζομένους.

5.2 Η Εταιρεία είναι ουδέτερο μέρος σε κάθε συζήτηση μεταξύ Χρηστών ή και Εργοδοτών και δεν κάνει έρευνες για την αυθεντικότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων, των πληροφοριών για τους μισθούς και τις συνεντεύξεις και άλλων δεδομένων που παρέχουν οι Χρήστες), και για το λόγο αυτό έχετε την υποχρέωση να παρέχετε πραγματικά δεδομένα που μπορούν να είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα για όλους που επισκέπτονται τον Ιστόχωρο.

5.3 Ο Ιστόχωρος έχει ομάδα συνονιστών που εξετάζουν τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω του Ιστόχωρου και εγκρίνουν όλα τα μηνύματα που φαίνεται να είναι σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Στον ίδιο βαθμό, οι συντονιστές του Ιστόχωρου θα λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Το ίδιο πρότυπο συντονισμού/έγκρισης/απόρριψης μηνυμάτων εφαρμόζεται για όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται (συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων, των πληροφοριών για τους μισθούς και τις συνεντεύξεις και άλλων δεδομένων που παρέχουν οι Χρήστες), ανεξάρτητα αν προέρχονται από πρώην εργαζόμενους, υφιστάμενους εργαζόμενους ή εκπροσώπους των Εργοδοτών,

β) Οι πληροφορίες που παρέχουν οι Χρήστες πρέπει να είναι ενδιαφέρουσες και να βοηθούν τους Επισκέπτες ή και τους Χρήστες του Ιστόχωρου,

γ) Δε θα γίνουν δεκτά για δημοσίευση γενικά μηνύματα που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους Χρήστες ή και τους Επισκέπτες του Ιστόχωρου ή μηνύματα που δε στηρίζονται με επιχειρήματα (αν η κατάσταση το επιβάλλει).

5.4 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει απόψεις που είναι αντίθετες στους Όρους ή που θεωρεί επιβλαβείς με οποιονδήποτε τρόπο στην εικόνα της, αυτή των συνεργατών ή τρίτων, και θα πληροφορήσει τον Χρήστη που υπέβαλλε το σχόλιο για αυτό.

5.5 Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους Χρήστες και Εργοδότες να αμφισβητήσουν επίσημα τις πληροφορίες που δεν είναι πραγματικές ασκώντας το δικαίωμα στην απάντηση στον ιστόχωρο ή με άμεση πληροφόρηση των εκπροσώπων του Ιστόχωρου.

5.6 Αν ειδοποιηθούμε για παραβιάσεις του νόμου ή συμβάσεων, θα διαγράψουμε μόνο τα σχόλια και τα υλικά σχετικά με τα οποία παρουσιάζονται ξεκάθαρες και αναμφισβήτητες αποδείξεις αφορώντας ισχυριζόμενες παραβιάσεις. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις, θα σεβόμαστε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση των απόψεων των Χρηστών.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1 Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, ορθότητα ή ενημερότητα των πληροφοριών που φιλοξενούνται στον Ιστόχωρο. Αν θεωρείται ότι οποιαδήποτε πληροφορία που φιλοξενείται στον Ιστόχωρο παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, πρέπει να επισημανθεί η κατάσταση αυτή στη διεύθυνση [email protected], μαζί με συγκεκριμένα και ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία που διαψεύδουν τις πληροφορίες που φιλοξενούνται.

6.2 Με τη δημοσίευση, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται. Ο Ιστόχωρος έχει ουδέτερο ρόλο, διευκόλυνσης της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη (είτε συμβατική ή με άλλη βάση) που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή χρήση του Ιστόχωρού μας ή οποιουδήποτε ιστόχωρου με τον οποίο συνδέεται, στο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από απώλειες και ζημιές που προκαλούνται από δόλο, εκούσια σφάλματα ή σοβαρή αμέλεια.

6.3 Τα στοιχεία που παρέχουν οι Χρήστες κατά την εγγραφή δεν μπορούν να διατεθούν σε κανέναν εκτός αν ο νόμος το επιβάλλει και εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι διαθέσιμη εδώ.

6.4 Ο Ιστόχωρος δε θα είναι πάντα διαθέσιμος και μπορεί να περιέχει κάποια σφάλματα. Επομένως αναλαμβάνεται τη χρήση του με δική σας ευθύνη, χωρίς καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας

6.5 Ο Ιστόχωρος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστόχωρους που λειτουργούν τρίτοι, οι οποίες αναφέρονται ως τέτοιους για να αναγνωριστούν με ευκολία. Η εισαγωγή στον Ιστόχωρό μας συνδέσμου προς ιστόχωρο τρίτου δε σημαίνει ότι εγκρίνουμε ή αποδεχόμαστε ευθύνη για τον τρίτο ιστόχωρο αυτό, το περιεχόμενο ή τη χρήση του, ή τη χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού. Δεν έχουμε την υποχρέωση να φιλτράρουμε και να παρακολουθούμε και δεν έχουμε ερευνήσει ή παρακολουθήσει κανέναν ιστόχωρο τρίτων για ακρίβεια, πληρότητα ή συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν ευθυνόμαστε για κάθε ζημιά ή απώλεια που τυχόν προκύψει από τη χρήση από σας του Ιστόχωρου ή επειδή βασίστηκε σε αυτούς τους ιστόχωρους τρίτων, τους οποίους χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνης με τους όρους που αναφέρονται στους ιστόχωρους αυτούς.

6.6 Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον Ιστόχωρό μας από άλλο ιστόχωρο ή έγγραφο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, με τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος όρου. Ένας σύνδεσμος δε σημαίνει ότι εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ιστόχωρου όπου εισάγετε το σύνδεσμο προς τον Ιστόχωρό μας, ή που είναι διαθέσιμα σε αυτόν. Στο βαθμό που βρίσκουμε ότι ένας σύνδεσμος τοποθετήθηκε σε ιστόχωρο που έχει παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή ιερόσυλο περιεχόμενο ή που μπορεί να αποτελεί ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή ότι, κατά την ερμηνεία της Εταιρείας, βλάπτει ή μπορεί να βλάπτει τα συμφέροντα ή την υπόληψη της Εταιρείας και του Ιστόχωρου ή των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε (ή των προϊόντων ή και υπηρεσιών μας και αυτών), θα χρησιμοποιήσουμε τα νόμιμα μέτρα για να ζητήσουμε την αφαίρεση του συνδέσμου αυτού από τον ιστόχωρο που παραβιάζει τον παρόντα όρο.

6.7 Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα να απαιτήσουμε ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, όπως αφαιρεθεί οποιοσδήποτε σύνδεσμος που δημιουργείτε προς τον Ιστόχωρό μας από άλλο ιστόχωρο ή έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή θα στείλουμε ειδοποίηση παύσης στο εγγεγραμμένο όνομα που αναφέρεται στην εγγραφή ονόματος τομέα του ιστόχωρου ή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται στον ιστόχωρό σας. Θα έχετε την υποχρέωση να διαγράψετε το σύνδεσμο μέσα σε 5 μέρες από τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης.

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

7.1. POUDOULEVEIS είναι εγγεγραμμένη συνδυασμένη εμπορική μάρκα που κατέχει αποκλειστικά η Εταιρεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

7.2. Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστόχωρο, συμπεριλαμβάνοντας το περιεχόμενό του, το σχεδιασμό, το περιεχόμενο, τα γραφικά στοιχεία, τα λογότυπα, τις εικόνες, τα οπτικοακουστικά κλιπς ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία.

7.3. Η ανάρτηση σχολίων και περιεχόμενου από σας σαν Χρήστη δε σας δίνει κανένα δικαίωμα ή τίτλο σχετικά με τον Ιστόχωρο.

7.4. Κάθε συγγραφικό δικαίωμα για τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον Ιστόχωρο ανήκουν στην Εταιρεία, εκτός από το λογισμικό τύπου open source. Όλο το περιεχόμενο του λογισμικού, η εκπόνησή του και το λογισμικό στο σύνολό του προστατεύονται από τα δικαιώματα περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε άλλη χρήση, συμπεριλαμβάνοντας την αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, αναδημοσίευση, ανάρτηση ή εκτέλεση του περιεχόμενου αυτού του ιστόχωρου δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Πρόσφατες αξιολογήσεις
Προπονήτρια κολυμβησης
Αποκτάς εμπειρία με τα παιδιά.
Τυπικοί στους χρόνους πληρωμής.
Πωλήτρια+
Γνωρισα καλους συνάδελφους
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
1.250 EUR
ΠΩΛΗΤΗΣ ...
715 EUR
Πωλητής
700 EUR