Poudouleveis.gr - Αξιολόγησε μια εταιρεία και μπορείς να κερδίσεις έπαθλα αξίας 200 Ευρώ / μήνα!

Ο κανονισμός του διαγωνισμού «αξιολόγησε μια εταιρεία και μπορείς να κερδίσεις μια δωροκάρτα Public.gr αξίας 200 Ευρώ»

UNDELUCRAM SRL – Μάιος 2020

Περίοδος διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας: 28 Μαΐου 2020 – 30 Νοεμβρίου 2023

ΜΕΡΟΣ 1Ο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ

Διοργανωτής: UNDELUCRAM SRL, ρουμανικό νομικό πρόσωπο, με διεύθυνση αλληλογραφίας στην οδό Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Central, etaj 3, Cluj-Napoca, καταχωρημένο στο Εμπορικό Μητρώο υπό τον αριθμό J12/2388/2019, ΑΦΜ 37266398, στη συνέχεια ο «Διοργανωτής».

Ο Επίσημος Κανονισμός συντάχθηκε και θα δημοσιευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρουμανίας, με ανάρτησή του στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας UNDELUCRAM https://www.poudouleveis.gr,  και διατίθεται δωρεάν σε οποιονδήποτε αιτούντα. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό και ακολούθως αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν μόνο μετά από προηγούμενη ανάρτηση  στη σελίδα https://www.poudouleveis.gr. Τα παραρτήματα ή οι πρόσθετες πράξεις του κανονισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ο Διοργανωτής θα διεξάγει τις ακόλουθες δράσεις:

• θα συλλέξει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (ηλεκτρονική διεύθυνση και όνομα) σύμφωνα με τον Ν.677/2001, η ιστοσελίδα  www.poudouleveis.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες στον ιστότοπο και όλα τα νομικά δικαιώματα που ισχύουν για τους κατόχους αυτών των προσωπικών δεδομένων.

• θα επικοινωνήσει με τον νικητή για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και να απονείμει τα έπαθλα.

• θα υπογράψει ένα πρακτικό παράδοσης-παραλαβής με καθέναν από τους νικητές

Η διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον παρόντα κανονισμό είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή σε αυτήν την προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή συμφωνία, την αναγνώριση και την αποδοχή του παρόντος κανονισμού από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτόν.

Η εκστρατεία μπορεί να διακοπεί από τον Διοργανωτή, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

ΜΕΡΟΣ 2Ο

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η προωθητική ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται στην ελληνική επικράτεια, διαδικτυακά, μέσω της σελίδας www.poudouleveis.gr.

ΜΕΡΟΣ 3Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί για την περίοδο 28 Μαΐου – 30 Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με όλες τις διατάξεις που διέπουν τον παρόντα κανονισμό.

ΜΕΡΟΣ 4Ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Σε αυτήν την προωθητική ενέργεια μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε εργάζεται στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών έως την έναρξη της προωθητικής ενέργειας,  έχει ενεργό και πραγματικό λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα www.poudouleveis.gr και ο οποίος, γνωρίζοντας τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, με τον οποίο συμφωνεί απολύτως, επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκστρατεία σύμφωνα με τα βήματα του 5ου ΜΕΡΟΥΣ «Τρόπος διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας» του παρόντος κανονισμού.

4.2. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της UNDELUCRAM SRL καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους (τέκνα, γονείς, αδέρφια, σύζυγοι).

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην επικυρώσει την εγγραφή στο διαγωνισμό χρηστών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Ένας συμμετέχων μπορεί να αποκλειστεί ανά πάσα στιγμή εάν ο Διοργανωτής παρατηρήσει οποιαδήποτε συμπεριφορά που κρίνεται ακατάλληλη για τον διαγωνισμό και τους παρόντα κανονισμό. Ο διοργανωτής θεωρεί την εγγραφή στο διαγωνισμό ως σιωπηρή αποδοχή αυτού του κανονισμού και θεωρεί ότι τα δεδομένα που παρέχονται σχετικά με τον συμμετέχοντα είναι αληθή και σωστά. Σε περίπτωση ανακάλυψης τυχόν ασυνεπειών σχετικά με τα παραπάνω, ο Διοργανωτής θα ακυρώσει αυτήν τη συμμετοχή.

ΜΕΡΟΣ 5ο

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5.1. Οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του 4ου ΜΕΡΟΥΣ ως άνωθεν, μπορεί να συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό. Ο συμμετέχων ταυτοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εγγραφής του.

5.1.1. Για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οι χρήστες πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες:

• να εισέλθουν στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr‧

• να δημιουργήσουν λογαριασμό ή να συνδεθούν σε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό‧

• να συνεισφέρουν τουλάχιστον με μια προσωπική τους εμπειρία στα πλαίσια των ελληνικών εταιριών-εργοδοτών.

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση μέσα από τον ιστότοπο http://random.org/.

Υπάρχουν περισσότεροι γύροι κλήρωσης, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

 • Κλήρωση 1: 2 Ιουλίου 2020. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 2: 4 Αυγούστου 2020. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr,  με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 3: 2 Σεπτεμβρίου 2020. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 4: 2 Οκτωβρίου 2020. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 5: 3 Νοεμβρίου 2020. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 6: 3 Δεκεμβρίου 2020. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 7: 5 Ιανουάριος 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 8: 3 Φεβρουάριος 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 9: 3 Μάρτιος 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 10: 6 Απρίλιος 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 11:Μαΐου 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 12: 2 Ιουνίου 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 13: 2 Ιουλίου 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 14:Αυγούστου 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 15:Σεπτεμβρίου 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 16: 1 Οκτωβρίου 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 17:Νοεμβρίου 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 18:Δεκέμβριος 2021. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 19: 5 Ιανουάριος 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 20: 3 Φεβρουάριος 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 21: 3 Μάρτιος 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 22: 6 Απρίλιος 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 23:Μαΐου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 24: 2 Ιουνίου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 25: 5 Ιουλίου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 26:Αυγούστου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 27: 6 Σεπτεμβρίου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 28: 4 Οκτωβρίου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 29:Νοεμβρίου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 30: 1 Δεκεμβρίου 2022. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 31: 5 Ιανουάριος 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 32: 2 Φεβρουάριος 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 33: 2 Μάρτιος 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 34: 5 Απρίλιος 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 35:Μαΐου 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 36: 2 Ιουνίου 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 37: 5 Ιουλίου 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 38:Αυγούστου 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 39:Σεπτεμβρίου 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 40: 5 Οκτωβρίου 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 41:Νοεμβρίου 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.
 • Κλήρωση 42:Δεκέμβριος 2023. Κληρώνονται δύο νικητές και τρεις επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  της Poudouleveis.gr, με ειδικές αναρτήσεις, κατόπιν της κατακύρωσης των νικητών.

Μετά την ανάδειξη των νικητών, θα επικοινωνήσει μαζί τους ο Διοργανωτής το αργότερο σε 48 ώρες, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους και να τους αποδοθούν τα έπαθλα‧

Στην περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στον Διοργανωτή εντός 48 ωρών το αργότερο, η συμμετοχή του θα θεωρηθεί άκυρη και εκπίπτει από τα δικαιωματα του νικητή, ενώ το έπαθλο παραχωρείται στον επόμενο νικητή, όπως αναδείχθηκε από την κλήρωση.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή ενός νικητή, αυτός θα πρέπει να αποδέχεται πλήρως τον κανονισμό που υπάρχει στην πλατφόρμα www.poudouleveis.gr

Ο νικητής πρέπει να παρέχει στον Διοργανωτή όλες τις πληροφορίες που επικυρώνουν την τελική συμμετοχή του - όνομα/ επώνυμο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο, αντίγραφο ταυτότητας, υπογεγραμμένο πρακτικό.

5.2. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετά την κατακύρωση των νικητών, ο Διοργανωτής θα παραχωρήσει 84 έπαθλα (από δύο σε κάθε κλήρωση) αξίας 100 ευρώ το καθένα (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), υπό τη μορφή δωροκάρτας από το Public.gr

Το έπαθλο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα άτομα.

Για την κατακύρωση των νικητών και την απονομή του επάθλου, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει μαζί τους μέσω e-mail.

Όλα τα έπαθλα του διαγωνισμού θα απονεμηθούν στους νικητές εντός το πολύ 2 ημερολογιακών μηνών από το τέλος του διαγωνισμού.

ΜΕΡΟΣ 6ο 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Προκειμένου ένας διαγωνιζόμενος να κατακυρωθεί ως νικητής, πρέπει να πληροί ταυτόχρονα τους όρους που καθορίζονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε παρακάτω:

α) Να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 4ο μέρος·

β) Να συμμετέχει στον διαγωνισμό σύμφωνα με τον μηχανισμό που περιγράφεται στο 5ο Μέρος.

γ) Να παραχωρήσει στον Διοργανωτή τα στοιχεία επικοινωνίας που ζητήθηκαν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο 1ο Μέρος.

δ) Να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες στον Διοργανωτή κατά τη διαδικασία επικύρωσης, που αναφέρονται στα Μέρη 1, 5.1 και 5.2.

ε) Να απαντήσει στο e-mail που έλαβε από τον Διοργανωτή, στη διεύθυνση που παρείχε ο νικητής, για τη διαδικασία κατάκύρωσης, εντός 48 ωρών το πολύ.

ΜΕΡΟΣ  7ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά.

Οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται από την UNDELUCRAM SRL σε σχέση με αυτόν τον διαγωνισμό είναι οριστική και δεν θα υπόκειται σε ένσταση, δεν θα εμπλέκεται σε ανταλλαγή αλληλογραφίας και δεν θα επιδίδεται σε καμία επικοινωνία που θα αφορά την προωθητική ενέργεια, τους νικητές, τα διαδικαστικά ζητήματα ή τα αποτελέσματα της.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον λογαριασμό των χρηστών που είναι ύποπτοι για παραποίηση του μηχανισμού συμμετοχής.

Ο διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εικόνα, τα ονόματα των νικητών στα δελτία επικοινωνίας που αφορούν στην προωθητική ενέργεια, καθώς και άλλο υλικό επικοινωνίας, ενώ οι νικητές δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους πάνω σε αυτό το ζήτημα.

ΜΕΡΟΣ 8ο

ΕΥΘΥΝΗ

9.1. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες και οι πιθανοί νικητές συμφωνούν και δεσμεύονται να σέβονται και να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που θέτει μέσω του παρόντος κανονισμού ο Διοργανωτής, ενώ η μη συμμόρφωση σε αυτόν φέρει την προσωπική και αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και των πιθανών νικητών.

9.2. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όλοι οι νικητές συμφωνούν να παρέχουν στον Διοργανωτή τα στοιχεία που προβλέπονται στο 1ο Μέρος και να υπογράψουν ένα πρακτικό παράδοσης-παραλαβής του επάθλοθ το οποίο έχουν κερδίσει.

9.3. Ο διοργανωτής δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί την αλληλογραφία των αιτήσεων που εμφανίζονται μετά την ανακήρυξη των νικητών.

9.4. Η ανακήρυξη των νικητών μπορεί να είναι μια δημόσια εκδήλωση. Με τη ρητή και σαφή συγκατάθεση των νικητών υπό μορφή γραπτής δήλωσης, το όνομα και η εικόνα τους μπορούν να δημοσιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς σε οπτικοακουστικά υλικά, και έντυπα. H συγκατάθεση δεν είναι προϋπόθεση απονομής των επάθλων.

9.5. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν και δεσμεύονται να σέβονται και να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που θέτει μέσω του παρόντος Επίσημου Κανονισμού ο Διοργανωτής, ενώ η μη συμμόρφωση με αυτόν φέρει την προσωπική και αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και των πιθανών νικητών.

ΜΕΡΟΣ 9ο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δικαιώματα όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό είναι εγγυημένα σύμφωνα με τον Νόμο 677/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την  ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, ιδίως τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που αφορούν την ενημέρωση, την πρόσβαση στα δεδομένα, το δικαίωμα παρέμβασης, το δικαίωμα εναντίωσης, το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου και υποβολής καταγγελίας στην εποπτεύουσα αρχή.

Οι στόχοι της βάσης δεδομένων είναι: καταγραφή των συμμετεχόντων, δημιουργία στατιστικών εκθέσεων σχετικά με τους συμμετέχοντες, καθώς και μελλοντικές ανακοινώσεις σχετικά με την προωθητική ενέργεια στην οποία έλαβαν μέρος. Ο διοργανωτής δεσμεύεται να μην αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Ο διοργανωτής θα συμμορφωθεί με τις διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε ό,τι αφορά τη μετάδοση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Τα κύρια δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έχει το δικαίωμα να λάβει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας κατόπιν αιτήσεως και χωρίς χρέωση για ένα αίτημα το χρόνο, την επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα που το αφορούν δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτόν. Έτσι, ύστερα από γραπτή, υπογεγραμμένη και χρονολογημένη αίτηση του ενλόγω ατόμου η οποία θα αποσταλλεί στη διεύθυνση UNDELUCRAM SRL, Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Central, etaj 3, Cluj-Napoca, μία φορά το χρόνο και δωρεάν, η εταιρεία UNDELUCRAM SRL θα επιβεβαιώσει αν χρησιμοποιεί  δεδομένα που το αφορούν ή θα πάψει την οποιαδήποτε επεξεργασία τους.

2. Δικαίωμα παρέμβασης επί των δεδομένων: Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατόπιν αίτησης και χωρίς χρέωση:

(i) την κατά περίπτωση διόρθωση, επικαιροποίηση, φραγή ή διαγραφή των δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων δεν είναι σύμφωνη με το νόμο, ιδίως των ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων

(ii) την κατά περίπτωση μετατροπή των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία τους δεν είναι σύμφωνη με το νόμο, σε ανώνυμα.

3. Δικαίωμα εναντίωσης: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έχει το δικαίωμα, για βάσιμους και νόμιμους λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να εναντιωθεί στο να αποτελέσουν τα δεδομένα που το αφορούν αντικείμενο κάποιας επεξεργασίας, εξαιρουμένου των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΜΕΡΟΣ 10 ο

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ

Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει να υπολογίσει, να παρακρατήσει, να μεταβιβάσει και να δηλώσει τον  φόρο επί των εσόδων που αποκτούνται μέσω των επάθλων από τους νικητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.


Ο Διοργανωτής της προωθητικής ενέργειας δεν είναι υπεύθυνος για την πληρωμή άλλων τελών ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με προσφερόμενα έπαθλα, πληρωμή των οποίων βαρύνει τον νικητή. Τυχόν άλλα έξοδα που δεν καλύπτονται ειδικότερα από αυτόν τον Επίσημο Κανονισμό θα επιβαρύνουν τον νικητή.

 

ΜΕΡΟΣ 11

Η ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο παρών διαγωνισμός μπορεί να τερματιστεί πρόωρα μόνο σε περίπτωση εκδήλωσης ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας του Διοργανωτή, για λόγους πέραν του δικού του ελέγχου, να συνεχίσει τον διαγωνισμό.

ΜΕΡΟΣ 12

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση εμφάνισης πιθανών διαφορών ανάμεσα στον Διοργανωτή και τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, αυτές θα επιλύονται με φιλικό τρόπο. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί αδύνατο, τα εμπλεκόμενα στη διαφορά μέρη θα απευθυνθούν στα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια, υπό τη δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται ο Διοργανωτής.

Συμμετέχοντας σε αυτήν την προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Επίσημου Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι κανονισμός συμμετοχής βρίσκεται δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα www.poudouleveis.gr.  Η συμμετοχή σε αυτήν την προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την υποχρέωση γνώσης και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Πρόσφατες αξιολογήσεις
Ωράριο είναι καλό ειδικά για μαμά
Business Analyst
Εργασιακό κλίμαΦιλικό περιβάλλονΤακτικότατες ...
Good pay, good people
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Ταμίας
590 EUR
Ερευνα
956 EUR
Barman
900 EUR