Περιγραφή θέσης εργασίας

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της τεχνολογικής υποδομής που την υποστηρίζει
 • Λειτουργία και εποπτεία του εξοπλισμού και του λογισμικού για την προστασία του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων (firewalls, WAF, IDS/IPS, DDoS mitigation, SIEM κλπ)
 • Διόρθωση ευπαθειών για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας
 • Απόκριση και αποκατάσταση ορθής λειτουργίας σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας
 • Καταγραφή, τεκμηρίωση και αναφορά τυχόν παραβιάσεων ασφαλείας καθώς και ανάπτυξη - εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
 • Συνεργασία σε έργα με τα τμήματα τεχνολογίας δικτύου και πληροφορικής για την ανάπτυξη και ορθή λειτουργία της υποδομής ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας των υπηρεσιών της εταιρίας
 • Διενέργεια δοκιμών διείσδυσης (penetration tests) στα πληροφοριακά συστήματα και το δίκτυο της εταιρείας και σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων
 • Διαχείριση συμβάντων ασφάλειας με γνώμονα τη διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών και τη λειτουργικότητα των προσφερόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών
 • Σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών σχετικά το επίπεδο ασφάλειας και τυχόν διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται
 • Συνεργασία με προμηθευτές εξοπλισμού για τη διαχείριση έργων σχετικά με την ασφάλεια
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Πληροφορικής
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο των τηλεπικοινωνιών τουλάχιστον 5 έτη
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικής και λειτουργίας εξοπλισμού ασφάλειας (firewalls, IDS/IPS κλπ)
 • Γνώση αρχιτεκτονικής δικτύων και σχετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας
 • Εμπερία στη χρήση λογισμικού & εξοπλισμού ασφάλειας (Fortinet Fortigate, Cisco ASA/Firepower, Checkpoint ), δικτυακών συσκευών των οίκων Cisco, Juniper και σε λειτουργικά συστήματα IOS, IOS-XR, NX-OS, JUNOS
 • Γνώση και εμπειρία σε Λειτουργικά Συστήματα υπολογιστών (Windows, *nix κ.α) και σε τεχνολογίες cloud computing
 • Κάτοχος Πιστοποιήσεων σε τεχνολογίες ή/και εξοπλισμούς Ασφάλειας (ενδεικτικά CISSP, CCNP security, CCSP, Fortinet NSE-4/5/6, Checkpoint CCSE/CCTE κ.α)
 • Καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Δυνατότητα διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνδυαστική σκέψη
 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Η εταιρία προσφέρει

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.