Περιγραφή θέσης εργασίας

Κωδ. Θέσης:

IPS/F006

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του δικτύου με γνώμονα τις βέλτιστες τεχνο-οικονικές λύσεις
 • Δημιουργία, καταγραφή και υλοποίηση τεχνικών λύσεων για τις ανάγκες ανάπτυξης/ βελτίωσης του δικτύου και εξυπηρέτησης των πελατών
 • Ενεργή συμμέτοχη στη σύνταξη τεχνικών κειμένων (εσωτερική τεκμηρίωση υπηρεσιών δικτύου, απαντήσεις/ συντάξεις RFIs/RFPs,κλπ.)
 • Πραγματοποίηση μελετών/ δοκιμών για νέο εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες, παρακολούθηση της ενσωμάτωσης τους στο δίκτυο και των πιθανών αλληλεπιδράσεων ή προβλημάτων
 • Παρακολούθηση της εξέλιξη των έργων του Network Engineer και σχεδιασμός λύσεων για την αμεσότερη επίλυση πιθανών καθυστερήσεων και κολλημάτων
 • Συνεργασία με τους μηχανικούς των υπόλοιπων τμημάτων engineering με σκοπό τη βέλτιστη χρήση πόρων του δικτύου για κοινά projects
 • Επικοινωνία των προδιαγραφών στη Δ/νση IT για την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών
 • Επιμέλεια των εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος και την μεταφορά τεχνογνωσίας στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας
 • Σύνταξη διαδικασιών για το τμήμα λειτουργιών δικτύου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργιά και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν στο δίκτυο
 • Επίλυση σύνθετων προβλημάτων που έχουν ανατεθεί από τα τμήματα λειτουργιών
 • Διαχείριση της απόδοση IP Διευθύνσεων και της ενημέρωση του RIPE
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολυτεχνείου ή Πληροφορικής/Υπολογιστών/Δικτύων)
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Engineering ή ΙΤ
 • Επιθυμητή η κατοχή πιστοποίησης CCNP/JNCIP ή άλλης αντίστοιχης Δικτύων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες IP
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σχεδιασμό, υλοποίηση και τεχνολογίες βελτιστοποίησης IP δικτύων
 • Πολυετή εμπειρία στην χρήση δικτυακών συσκευών των οίκων Cisco, Juniper και σε λειτουργικά συστήματα IOS, IOS-XR, JUNOS
 • Εμπειρία στην δημιουργία κανόνων λειτουργίας και best practices, τεχνικών κειμένων σχεδιασμού, περιγραφής και λειτουργίας δικτύων
 • Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου (NMS), OSS/BSS, σχεδίασης (Visio), κλπ.
 • ’ριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • ’ριστη γνώση MS Office (Visio, Excel, Word)
 • Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Καλή γνώση των βασικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης/επικοινωνίας/δρομολόγησης σε fixed/mobile/wireless δίκτυα παρόχων (π.χ. IPv4/IPv6, Ethernet, MPLS, L3VPN, IPv4/IPv6, OSPF, BGP)
 • Επιθυμητή εμπειρία σε unix scripting/ programming (π.χ. με χρήση shell, perl, python, ruby)
 • Εμπειρία στην ανάλυση πακέτων και χαρακτηριστικών κυκλοφορίας του δικτύου (π.χ. με χρήση Wireshark και συλλογή flows)
 • Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας