Περιγραφή θέσης εργασίας

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης

 • Διαρκής ανάλυση του επιπέδου ασφάλειας του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της τεχνολογικής υποδομής που την υποστηρίζει
 • Λειτουργία και εποπτεία του εξοπλισμού και του λογισμικού για την προστασία του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων (firewalls, WAF, IDS/IPS, DDoS mitigation, SIEM κλπ)
 • Ενημερότητα σε θέματα ασφάλειας ως προς υφιστάμενες και νέες απειλές και κενά ασφάλειας
 • Διόρθωση ευπαθειών για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας
 • Καταγραφή, τεκμηρίωση και αναφορά τυχόν παραβιάσεων ασφαλείας καθώς και ανάπτυξη - εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
 • Συνεργασία με ομάδες τεχνολογίας δικτύου και πληροφορικής για την ανάπτυξη της υποδομής ασφάλειας
 • Σχεδιασμός και διενέργεια δοκιμών διείσδυσης (penetration tests) στα πληροφοριακά συστήματα και το δίκτυο της εταιρίας
 • Διαχείριση συμβάντων ασφάλειας με γνώμονα τη διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών και τη λειτουργικότητα των προσφερόμενων από την εταιρία υπηρεσιών
 • Σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών σχετικά το επίπεδο ασφάλειας και τυχόν διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται
 • Συνεργασία με προμηθευτές εξοπλισμού για τη διαχείριση έργων σχετικά με την ασφάλεια
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών/Δικτύων ή Θετικής Κατεύθυνσης με εξειδίκευση σε Πληροφορική ή/και Τηλεπικοινωνίες
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Κυβερνο-ασφάλεια ή Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Κάτοχος Πιστοποιήσεων σε τεχνολογίες Ασφάλειας (CISSP, CCNP security, CCSP, CEH ή άλλη σχετική)
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο των τηλεπικοινωνιών τουλάχιστον 5 έτη
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικής και λειτουργίας εξοπλισμού ασφάλειας (firewalls, IDS/IPS κλπ)
 • Γνώση αρχιτεκτονικής δικτύων και σχετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας
 • Γνώση και εμπειρία σε Λειτουργικά Συστήματα υπολογιστών (Windows, *nix κ.α) και σε τεχνολογίες cloud computing
 • Καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Δυνατότητα διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνδυαστική σκέψη
 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Η εταιρία προσφέρει

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας