Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής βιομηχανίας παραγωγής υλικών συσκευασίας τροφίμων, αναζητά δυο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπεύθυνοι Βάρδιας (Κόρινθος)

Περιγραφή Θέσεων
• Παρακολουθεί και συντονίζει την παραγωγή και τις επιμέρους διαδικασίες
• Διασφαλίζει την παραγωγή της προγραμματισμένης ημερήσιας ποσότητας
• Διαχειρίζεται το προσωπικό βάρδιας 
• Προτείνει βελτιωτικές εφαρμογές με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 
• Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

Προφίλ Υποψηφίων
• Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανολογικής/ Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
• Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων

Παροχές Εταιρείας
• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης