Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά τρία ( 3 ) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:Περιγραφή Θέσης

• Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών προϊόντων και έλεγχος διεργασιών
• Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, δοκιμών τροφίμων και εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων
• Διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των εργαστηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης
• Συμμετοχή στην συνεχή βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων
• Εσωτερικές επιθεωρήσεις-προτάσεις βελτίωσης και σύνταξη αναφορών
• Επικοινωνία με καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές και Υπηρεσίες/ Οργανισμούς 
• Παρακολούθηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
• Διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση εγγράφων
• Επίβλεψη παρασιτοπροστασίας 

Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή παρεμφερούς αντικειμένου
• Δύο (2) – τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία, ιδανικά τροφίμων
• Επιθυμητή η γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογών ISO, HACCP και άλλων συστημάτων
• Επιθυμητή η ερευνητική εμπειρία στα τρόφιμα
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας και επαγγελματισμός
• Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας