Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας τεχνικής και συμβουλευτικής εταιρείας στον τομέα της ενέργειας αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:

Μηχανολόγος ή Μεταλλουργός Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα 
• Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Μεταλλουργού Μηχανικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
• Μέλος του ΤΕΕ, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
• Πολύ καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CAE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου, με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης).
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ. Γνώση του λογισμικού CAESAR ή ROHR-2 ή άλλου συναφούς
• Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
Επιθυμητά προσόντα
• Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
• Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, σε μελέτες Υλικών Σωληνώσεων και Εξαρτημάτων για έργα:
• Νέων Μονάδων ή Ανακαίνισης Υπαρχουσών Μονάδων Διυλιστηρίων, ή/και Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης και Μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, ή/και Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής, ή/και Φυσικού αερίου
• Γνώση του προγράμματος Autocad.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων 
• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.