Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας τεχνικής και συμβουλευτικής εταιρείας στον τομέα της ενέργειας αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Απαραίτητα Προσόντα 
• Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε Μελέτες και διαχείριση έργων Βασικού και Λεπτομερούς σχεδιασμού: 
Νέων Μονάδων ή Ανακαίνισης Υπαρχουσών Μονάδων Διυλιστηρίων ή/και Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης και Μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων 
• Μέλος του ΤΕΕ, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
• Πολύ καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CAE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου, με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης).
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ. 
• Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
Επιθυμητά προσόντα
• Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
• Γνώση Autocad και Primavera ή MS Project.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων  
• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.