Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου βιομηχανικού ομίλου με πολυδιάστατο αντικείμενο και διεθνή παρουσία αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα την Αθήνα:
Μηχανικός Έργων ΑΠΕ – Ηλεκτρικά Δίκτυα
Η θέση ανήκει στον τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΑΠΕ
Περιγραφή Θέσης
▪ Προτείνει τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρολογικών έργων διασύνδεσης σταθμών ΑΠΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο, συμμετέχει στη διαδικασία των συμβάσεων τους, παρακολουθεί την υλοποίησή τους, επιβλέπει την εκτέλεση κάθε φάσης της μελέτης ή του έργου 
▪ Παρακολουθεί τη λειτουργία, ελέγχει τη διαδικασία συντήρησης του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σταθμών ΑΠΕ και παρέχει τεχνική υποστήριξη 
▪ Εκτελεί προκαταρκτικό τεχνικό σχεδιασμό του τρόπου σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο 
▪ Συνεργάζεται άμεσα με τους μελετητές, τους εργολήπτες, τους προμηθευτές, με ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, για τα έργα διασύνδεσης σταθμών ΑΠΕ (δίκτυα διασύνδεσης, υποσταθμοί ΜΤ/ΥΤ) 
▪ Προτείνει τον προϋπολογισμό των ηλεκτρολογικών έργων σταθμών ΑΠΕ 
▪ Διενεργεί επί τόπου αυτοψίες σε θέσεις εγκατάστασης έργων ΑΠΕ ανά την Ελλάδα 
Προφίλ Υποψηφίου
▪ Απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
▪ Εμπειρία τουλάχιστον (3) τριών ετών σε μελέτες ή/και κατασκευή ή/και λειτουργία / συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των σταθμών ΑΠΕ και των Υποσταθμών (ΜΤ και ΥΤ) 
▪ Άριστη γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου 
▪ Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
▪ Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Autocad) 
▪ Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων 
▪ Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών 
▪ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες 
Παροχές Εταιρείας
▪Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
▪Συνεχής εκπαίδευση εντός κι εκτός Ελλάδος
▪Σύγχρονο, φιλικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.